کرێی خوێندنی سیستەمی پارالێل و ئێواران بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٢٠-٢٠٢١

Post date: Oct 20, 2020 8:35:56 PM

کرێی خوێندنی سەرجەم بەشەکانی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠٢٠-٢٠٢١

کرێی خوێندنی سیستەمی پارالێڵ بۆ ساڵی ٢٠٢٠-٢٠٢١

کرێی خوێندنی سیستەمی سیستەمی ئێواران بۆ ساڵی ٢٠٢٠-٢٠٢١