کرێی خوێندنی سیستەمی پارالێل بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠١٩-٢٠٢٠

Post date: Jul 03, 2019 8:3:54 AM

کرێی خوێندنی سەرجەم بەشەکانی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بۆ ساڵی خوێندنی ٢٠١٩-٢٠٢٠

کرێی خوێندن بۆ ساڵی ٢٠١٩-٢٠٢٠